loader image

Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par fiziskās personas personas datu apstrādes mērķi, nolūku, apjomu, drošību, aizsardzību, kā arī sniegt citu informāciju par personas datu apstrādi.

 

Personas dati

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu.

 

Privātuma politikas piemērošana

SIA “Gradum” privātuma politika tiek piemērota uz personas datu apstrādi.

 

Pamatinformācija

Personas datu apstrādes mērķis: Produktu pirkumu veikšana, preču piegādes izpildīšana, norēķinu administrēšana.

Datu saņēmēji: Veikala administratori, pakalpojumu (ārpakalpojumu) sniedzēji (piemēram, kurjers), datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzēji.

 

Personas datu apstrāde un tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde tiek veikta, lai realizētu šajā privātuma politikā noteikto mērķi, tajā skaitā, realizētu SIA “Gradum” leģitīmās intereses (veiktu komercdarbību), izpildītu normatīvo aktu prasības attiecībā uz fizisko personu “personas datu” saņemšanu, apstrādāšanu, glabāšanu, nodošanu, utml., kā arī lai izpildītu patērētāju tiesību regulējošo normatīvo aktu prasības. 

Personas datu glabāšanas ilgums ir atkarīgs no SIA “Gradum” reglamentētā termiņa. Personas dati netiek glabāti ilgāk, kā tas nepieciešams. Iestājoties apstākļiem, kad personas datu apstrāde/glabāšana nav nepieciešama – personas dati tiek dzēsti.

Personas datu apstrāde tiek veikta izmantojot specializētas un drošas programmatūras, lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi un glabāšanu, izmantojot antivīrusa programmas (“ugunsmūrus”) un izmantojot citu tehnoloģiskos risinājumus. Personas dati tiek aizsargāti ar piekļuves sistēmām un speciālām programmatūrām.

 

Personas datu nodošana

Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm (valstis, kuras nav ES un/vai EEZ valstis).

Personas dati var tikt nodoti SIA “Gradum” pakalpojumu (ārpakalpojumu) sniedzējiem (piemēram, kurjeriem), datubāžu administrēšanas pakalpojumu sniedzējiem, grāmatvedības ārpakalpojuma sniedzējiem. Personas datu nodošana notiek droši, izmantojot drošas programmatūras un tehnoloģijas. Personas dati tiek nodoti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu SIA “Gradum” tiesiskās un leģitīmās intereses. 


Personas datu aizsardzība

Personas datu aizsardzība tiek realizēta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (regulas, likumi, noteikumi) personas datu apstrādes jomā.

 

Piekļuve saviem personas datiem

Fiziskā persona saviem personas datiem var piekļūt uz rakstveida iesnieguma pamata, ievērojot personas datu regulējošo normatīvo aktu prasības, iesniegumu pieņemšanas un izskatīšanas regulējošo normatīvo aktu prasības, nosūtot uz e-pastu: [email protected]

Iesniedzot iesniegumu, fiziskai personai ir pienākums sevi identificēt nepieciešamajā/tādā apjomā, lai SIA “Gradum” būtu iespējams pārliecināties, ka rakstveida iesnieguma iesniedzējs ir tā persona, kuras datus viņa pieprasa. Šajā gadījumā SIA “Gradum” izsniedz iesniedzējam pieejamos personas datus un citu likumā paredzēto informāciju.

 

Tiesības atsaukt piekrišanu

Fiziskai personai ir tiesības atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Atsaukšana ir iesniedzama tādā pašā veidā, kādā tika dota piekrišanas savu personas datu apstrādei.

Jebkurā gadījumā fiziskā persona savu rakstveida atsaukumu par personas datu apstrādes pārtraukšanu var nosūtīt SIA “Gradum” pa e-pastu: [email protected]
Piekrišanas atsaukums neietekmē personas datu apstrādi, kura tika veikta pirms atsaukuma saņemšanas. Kā arī piekrišanas atsaukums neietekmē un nepārtrauc personas datu apstrādi, kas tiek veikta saskaņā un/vai pamatojoties uz tiesiskiem pamatiem (regula, likums, noteikumi).

SIA “Gradum” ir tiesības veikt privātuma politikas izmaiņas, par to neinformējot attiecīgās fiziskās personas (datu subjektus). Šo noteikumu sadaļu virsraksti nav interpretējami nekā citādi, kā tikai ērtākai noteikumu pārskatāmībai.